Volby do Evropského parlamentu

29. 4. 2004 | rubrika: Jak volit

V pátek 11. a sobotu 12. června 2004 se budou poprvé v historii České republiky konat volby do Evropského parlamentu. Nabízíme Vám základní informace o jejich organizaci a průběhu.

Volby do Evropského parlamentu se budou v ČR konat 11. a 12. června 2004. V pátek 11. června 2004 bude probíhat hlasování od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 12. června 2004 od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Pro tyto volby tvoří území České republiky jeden volební obvod, což znamená, že v celé ČR platí jedna kandidátní listina se stejnými kandidáty. Bude voleno 24 poslanců Evropského parlamentu, a to na dobu pěti let.

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který dosáhl věku 18 let, ale i občan jiného členského státu Evropské unie, který dosáhl věku 18 let a je veden v evidenci obyvatel nejméně 45 dnů.

Jak hlasovat?

Právní úprava způsobu hlasování je ve volbách do Evropského parlamentu téměř shodná s hlasováním při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Nejpozději 3 dny před dnem konání voleb budou voličům doručeny hlasovací lístky. Volič bude hlasovat ve volební místnosti na území obce, kde je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Volič musí hlasovat osobně. V závažných případech, zejména ze zdravotních důvodů, může volič požádat obecní úřad, popř. okrskovou volební komisi o to, aby k němu komise vyslala své členy s přenosnou volební schránkou. Volič musí po příchodu do volební místnosti prokázat svoji totožnost a státní občanství České republiky nebo jiného členského státu (v případě občana jiného členského státu musí prokázat také to, že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel). Pokud takto volič neučiní, nebude mu hlasování umožněno. Tomu voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek té politické strany, kterou chce volit. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit ty, kterým dává přednost a udělit jim tak tzv. preferenční hlasy. Nelze vybírat osobnosti z více kandidátek. Pokud dá volič přednostní hlas více než dvěma kandidátům, bude takový lístek počítán ve prospěch strany, nebude však přihlíženo ani k jednomu přednostnímu hlasu.

Jak postupovat, jestliže:

Jste občan České republiky, ale nacházíte se na území jiného členského státu Evropské unie?

České kandidáty (kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v ČR) je možné volit pouze na území České republiky. Pokud se nacházíte na území jiného členského státu EU, můžete hlasovat na jeho území, avšak budete vybírat z tamních kandidátů. Konkrétní postup naleznete na stránkách Ministerstva vnitra, kde je taktéž uveden seznam kontaktních míst příslušného členského státu Evropské unie, na která se volič může obrátit s dotazem o podmínkách hlasování.

Jste občan České republiky, ale nacházíte se na území státu, který není členským státem Evropské unie?

Volba na zastupitelském úřadě tedy není možná. Platí, že pokud chcete vybírat z českých kandidátů, můžete hlasovat pouze na území České republiky. Postup se však liší v závislosti na tom, zda jste nebo nejste zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem ČR v zahraničí. Přesný postup naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Jste občan jiného členského státu EU?

Máte právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR, pokud

Podrobné informace o podmínkách a náležitostech hlasování opět naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.