Zpět na úvodní stránku
EU prakticky
Práce a podnikání Práce a podnikání
Jaké pro nás budou podmínky v jednotlivých zemích EU

Jaké pro nás budou podmínky v jednotlivých zemích EU

10. 4. 2004 | rubrika: Práce a podnikání

Naprostá většina současných členských států Unie se obává přílivu pracovní síly z nově přijatých zemí a hodlá uplatnit takzvané přechodné období zahrnující různé typy omezení. Proto je užitečné vědět, jak budou vůči našim občanům postupovat jednotlivé země. 

Všechny státy, které vstoupily do EU společně s námi (Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Litva, Estonsko, Lotyšsko a Kypr) s výjimkou Malty vůči sobě zaujaly zcela liberální přístup. Naši občané včetně podnikatelů tam tedy budou moci působit za stejných podmínek jako příslušníci daného státu. Pouze Malta si prosadila vůči ostatním přechodné období, a to dokonce sedmileté, což neudělala ani žádná ze zemí dosavadní patnáctky – ty musí situaci posoudit po dvou letech, a teprve na základě výsledku případně přechodné období prodloužit.

BelgieBelgie

Belgie trh práce prozatím liberalizovat nebude a vedena obavou z nežádoucí imigrace využije přechodného období. Příslušný speciální královský výnos zatím přijat nebyl. Podle dohody všech koaličních stran se počítá pouze s dvouletým omezením, které má sloužit hlavně rozběhu nového systému sociální agendy a příslušné přípravě místních úředníků.

DánskoDánsko

Dánsko již dříve prostřednictvím předsedy vlády přislíbilo, že nebude aplikovat přechodné období na volný pohyb pracovních sil vůči novým členským státům. Parlament však nedávno přijal některá opatření zaměřená na zpřísnění podmínek pro získání nároku na některé sociální dávky pro všechny občany EU, zvýšenou kontrolu zneužívání nemocenské a na zajištění rovného postavení pro migrující pracovníky v pracovních vztazích - zejména co se týká odměňování.

Pracovníci z nových členských států nebudou v Dánsku potřebovat povolení k zaměstnání, ale vyžaduje se práce na plný úvazek a plnění mzdových předpisů ze strany zaměstnavatele, který musí být řádně registrován a platit daně. Z toho vyplývá, že žádná práce, při níž bude sjednána odměna nižší než je obvyklá u dánských občanů, nebude pracovním úřadem povolena.

FinskoFinsko

Finská vláda v lednu 2004 rozhodla, že nejméně dva roky zachová pro české občany stávající režim, to znamená udělování pracovních povolení. O dalším postupu bude rozhodnuto na základě vyhodnocení situace. Během přechodného období budou zvýhodňovány především profese, které se obtížně obsazují finskými občany. Jedná se hlavně o pomocné práce a některé obory ve strojírenství.

FrancieFrancie

Francie hodlá po první dva roky využívat možnosti omezovat přístup českých pracovníků na svůj trh práce s tím, že na sklonku druhého roku zváží další kroky. Ministři práce ČR a Francie se již sice dohodli, že uzavřou mezistátní smlouvu, která by zjednodušila přístup některých kategorií českých pracovníků na francouzský trh práce, jednání však ještě nebyla zahájena. Každopádně v krátké době hodlá francouzská vláda usnadnit vstup pracovníkům v oblasti informačních technologií a obchodu.

IrskoIrsko

Irsko nebude nijak omezovat české občany při hledání práce.

ItálieItálie

Itálie upustila od dlouho proklamované plné liberalizace pracovního trhu. V nejbližších týdnech zavede přechodné období, které bude obsahovat kvótu pro zjednodušený přístup pracovníků z nových členských zemí na italský trh práce. V Itálii tedy bude moci pracovat pouze přesně stanovený počet českých občanů.

LucemburskoLucembursko

Lucembursko se rozhodlo ulatnit několikaleté přechodné období týkající se omezení volného pohybu pracovních sil.

NěmeckoNěmecko

SRN hodlá využít možnosti použít přechodné období pro volný pohyb pracovníků, které prosazovalo již při samotných jednáních o přistoupení. O dalším postupu bude rozhodnuto na základě vyhodnocení situace v prvních dvou letech po rozšíření.

Používání přechodného období pro volný pohyb pracovníků bude zmírněno platnými dohodami o přístupu českých občanů na německý trh práce (jedná se o Ujednání o postupu při zprostředkování zaměstnání v SRN českým zájemcům na dobu nejvýše tří měsíců v průběhu jednoho roku, Dohodu o vzájemném zaměstnávání českých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí a Dohodu o vysílání českých pracovníků z podniků se sídlem v České republice k zaměstnání na základě smluv o dílo). Tyto smlouvy budou i nadále platit.

Vláda SRN čeká na přijetí nového přistěhovaleckého zákona, který by měl tvořit legislativní rámec pro liberalizaci přístupu na německý trh práce. Poté je ochotna jednat o dalším zjednodušení formalit pro české občany.

NizozemskoNizozemsko

Nizozemská vláda letos v lednu rozhodla, že pracovníci z České republiky budou muset mít povolení k zaměstnání. O to musí požádat zaměstnavatel. Před vydáním povolení bude přezkoumán soulad pracovní smlouvy s obecnými pracovními a platovými podmínkami - zejména z hlediska respektování nizozemské minimální mzdy. Nadále však již nebudou mít občané EU, včetně Nizozemska, přednost před českými občany - odpadne tedy zjišťování, zdali nemůže být dané pracovní místo obsazeno občanem Nizozemska či jiného stávajícího státu EU. Povolení k zaměstnání by tedy měla být vydávána pouze pro kontrolní a monitorovací účely.

Mimoto vláda schválila, že v prvních dvou letech bude v Nizozemsku moci pracovat 22 000 pracovníků z osmi nových členských států (vyjma Malty a Kypru). V případě překročení této kvóty se nizozemská vláda bude otázkou volného pohybu pracovních sil opětovně zabývat.

PortugalskoPortugalsko

Také Portugalsko využije přechodného období. Svůj postoj zdůvodňuje tím, že když ho zavádějí ostatní země, nebude riskovat, že se příliv "hladových bezdomovců" z východní Evropy přelije k němu.

RakouskoRakousko

Rakousko využije možnosti přechodného období pro volný pohyb pracovníků, které prosazovalo již při samotných jednáních o přistoupení.

ŘeckoŘecko

Řecko rozhodlo, že nehodlá liberalizovat volný pohyb pracovníků a pro české občany počítá s používáním stávajícího režimu udělování pracovních povolení po přechodné období v délce dvou let. Dosud však nepadlo oficiální rozhodnutí o konkrétních podmínkách a postupech.

ŠpanělskoŠpanělsko

Madridská vláda zavede přechodné období pro volný pohyb pracovních sil. Přechodné období bude využito na dobu nejméně dvou let s tím, že před jeho koncem Španělsko přezkoumá uplatňování národních opatření na základě všeobecné situace na trhu práce nových členských zemí jako celku, všeobecné situace na trhu práce stávajících členských zemí a zprávy Evropské komise.

ŠvédskoŠvédsko

Těsně před vstupem nových členských zemí švédský parlament rozhodl, že tato země neuplatní přechodné období a otevře svůj pracovní trh občanům postkomunistických států bez jakýchkoli omezení. Toto rozhodnutí bylo překvapením vzhledem k tomu, že návrh tamní sociálně demokratrické vlády do poslední chvíle naopak s dosti přísnými restrikcemi počítal.

Velká BritánieVelká Británie

Velká Británie dostála svému příslibu a nebude omezovat přístup českých občanů na svůj trh práce. Zpřísní však přiznávání podpor v nezaměstnanosti a sociálních dávek nezaměstnaným občanům z nových členských zemí. Pro ně by měly být oproti občanům nynějších států Unie zavedeny delší lhůty, po jejichž uplynutí by měli nárok na podporu a dávky. Británie tak chce po neblahých zkušenostech z posledních let zabránit zneužívání svého sociálního systému lidmi, kteří do Británie nejezdí za prací, ale za snadným ziskem.

| zpět | tisk |

 
Copyright © ODS 2004 | webmaster | kontakt