Zpět na úvodní stránku
EU ve zkratce
Tahák do kapsy Tahák do kapsy
Data o vývoji sjednocování evropských zemí

Data o vývoji sjednocování evropských zemí

29. 4. 2004 | rubrika: Tahák do kapsy

Tahák do Vaší kapsy...

říjen 1946
Spojené národy evropské
Vzhledem k válečným a těsně poválečným událostem vyzval Winston Churchill ostatní demokratické evropské státy k založení organizace s názvem Spojené národy evropské.
březen 1948
Západní unie
V reakci na podnět bránit se společně válečným konfliktům a spolupracovat na poválečné obnově podepsali představitelé Velké Británie, Francie, Nizozemska, Belgie a Lucemburska dohodli Smlouvu o hospodářské, sociální a kulturní spolupráci a o kolektivní sebeobraně. Tím vznikla Západní unie. V roce 1954 byla tato smlouva rozšířena a upravena, aby se stala základem takzvané Západoevropské unie - ZEU.
březen 1948
Benelux
V platnost vstoupila pod názvem Benelux dřívější dohoda o vytvoření celní unie v rámci Nizozemska, Belgie a Lucemburska.
duben 1948
OEHS
Založena Organizace pro Evropskou hospodářskou spolupráci (OEHS).
duben 1949
NATO
Podepsání smlouvy o Severoatlantické alianci (NATO).
květen 1949
Rada Evropy
Představitelé Velké Británie, Francie, Nizozemska, Belgie a Lucemburska zakládají Radu Evropy.
květen 1950
Schumannova deklarace
Francie vystupuje vůči dalším evropským státům, aby se vzhledem ke svým vlastním zájmům vytvořily společný dohled nad zásobami, těžbou, výrobou i obchodem s uhlím a ocelí.
listopad 1950
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
K podpisu této Úmluvy motivovala další evropské státy tehdejší Rada Evropy.
duben 1951
Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)
V návaznosti na zmíněnou Schumannovu deklaraci podepsali v Paříži zástupci Německa, Francie, Itálie, Nizozemska a Lucemburska dohodu o koordinovaném postupu v odvětvích týkajících se těžby, výroby a obchodu s uhlím a ocelí. Vzniklo tak Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO).
červenec 1952
ESUO začíná pracovat
V Bruselu zahajuje činnost Vysoký úřad a Rada ESUO. Paralelně je v Lucemburku zřízen Soudní dvůr ESUO a vzniká Společné shromáždění delegátů parlamentů členských zemí této organizace.
říjen 1954
Rozšíření Západní unie, vznik Západoevropská unie
K takzvané Bruselské smlouvě, na jejímž základě vznikla v roce 1948 Západní unie, přistoupily další země: Itálie a Německo. Nové společenství se přejmenovalo na Západoevropskou unii.
březen 1957
Podpis smluv (nazývaných Římské smlouvy) o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom)
Šest účastnických států (Německo, Francie, Itálie, Nizozemsko, Belgie a Lucembursko) si prostřednictvím těchto smluv vzalo za cíl vytvořit v rámci EHS společný trh zajišťující plynulý rozvoj hospodářství, zvyšování životní úrovně a spolupráci v plnění těchto úkolů.
Euratom byl vytvořen pro společnou kontrolu zásobování jaderným materiálem pro mírové účely a podporu rozvoje jaderné energetiky.
leden 1958
Na základě Římských smluv začínají pracovat společné orgány
Od začátku roku zahájily činnost úřady, na jejichž vytvoření se dohodli politici v Římě: Komise EHS (dnešní Evropská komise), Parlamentní shromáždění (dnešní Evropský parlament), Komise Euratomu a Evropská investiční banka. Působnost Soudního dvora se rozšířila z ESUO i na EHS a Euratom (dnes Evropský soudní dvůr).
červenec 1958
Základy zemědělské politiky
Na nátlak Francie byl přijat balík opatření, který dodnes chrání agrární trh unie. Od samého počátku se skládá z dotací zemědělcům, cel na dovoz z nečlenských zemí a z dovozních kvót.
květen 1960
Stockholmská úmluva – vznik EFTA
Státy, které si přejí úzce spolupracovat s EHS, zakládají Evropské sdružení volného obchodu (EFTA). Jedná se o Dánsko, Norsko, Švédsko, Portugalsko, Rakousko, Velkou Británii a Švýcarsko.
červenec – srpen 1961
Irsko, Dánsko a Velká Británie žádají o členství ve Společenství
duben 1962
Norsko žádá o členství ve Společenství
14. leden 1963
Francie zmařila přijetí Británie
červenec 1965 – leden 1966
První velká krize Společenství
V červenci 1965 začali francouzští představitelé bojkotovat zasedání Rady ministrů, jelikož se jim nelíbily údajně malé dotace pro francouzské rolníky. Do práce Společenství se Francie zapojila až na začátku následujícího roku, kdy prosadila právo veta jednotlivých členských států v otázkách dotýkajících se národních zájmů.
květen 1967
Nové žádosti o členství
Velká Británie, Norsko, Dánsko a Irsko opět žádají o přijetí do Společenství.
1. červenec 1968
Vznik celní unie EHS
K tomuto dni odstranily členské země veškeré celní poplatky mezi sebou a zavedly společné tarify pro dovoz z jiných zemí. Vznikl tak jednotný trh zboží.
1. leden 1973
První rozšíření
Velká Británie, Dánsko a Irsko se stávají novými členy Společenství.

červen 1975
Řecko žádá o členství

březen 1977
Portugalsko žádá o členství
červenec 1977
Španělsko žádá o členství
13. březen 1979
Začátek společné měnové politiky
Začíná fungovat Evropský měnový systém. Osm členských zemí (bez Velké Británie) se zavazuje udržovat směnné kurzy svých měn v dohodnutém rozpětí. Zároveň je vytvořena evropská měnová jednotka (ECU), která však nenahrazuje národní měny, ale slouží pouze k přehlednosti statistik.
červen 1979
Vzniká Evropský parlament
Konají se první přímé volby do Evropského parlamentu, který se tak mění na jedinou demokraticky volenou instituci Společenství.
1. leden 1981
Druhé rozšíření
Řecko se stává desátým členem Společenství.
červen 1985
Schengenská dohoda
Německo, Francie a státy Beneluxu podepsaly dohodu o odstranění hraničních kontrol mezi účastnickými státy. Dohoda vznikla mimo rámec práva ES, ale všechny členské státy ji musely ratifikovat.
1. leden 1986
Třetí rozšíření
Portugalsko a Španělsko se připojují ke Společenství.
červenec 1987
Integrace nabírá tempo
Začíná platit Jednotný evropský akt, podepsaný v únoru 1986. Stanovuje cíl vybudovat do konce roku 1992 jednotný vnitřní trh jako prostor bez vnitřních hranic pro volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, dává Společenství více pravomocí na úkor členských států (v oblastech ochrany životního prostředí, podpory vědy a výzkumu a ekonomické a sociální soudržnosti) a Evropský parlament dostává více pravomocí při spolurozhodování o legislativě ES.
16. července 1989
Vznik PHARE
Vzniká program na podporu ekonomických reforem v některých zemích střední Evropy, podle toho i název – Poland-Hungary – Aid for Restructuring Economy (Polsko – Maďarsko – Pomoc při restrukturalizaci hospodářství).
červenec 1989
Rakousko žádá o členství ve Společenství
únor 1990
Rozšíření programu PHARE
Rada ministrů zahraničí rozhodla, že z programu PHARE mohou čerpat peníze všechny postkomunistické země střední a východní Evropy.
1. červenec 1990
Začíná fungovat hospodářská a měnová unie
K uvedenému dni je odstraněna většina překážek pro pohyb kapitálu, je posílena koordinace hospodářské politiky a spolupráce centrálních bank členských zemí Společenství.
červenec 1991
Švédsko žádá o členství ve Společenství
7. únor 1992
Maastrichtská smlouva
Členské země podepsaly v holandském Maastrichtu Smlouvu o Evropské unii. Podle ní má jednotná měna platit od 1. ledna 1999, zavádí občanství unie, konstituuje společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a spolupráci v oblasti justice a vnitra.
1. listopad 1993
Vznik Evropské unie
V tento den začíná platit Maastrichtská smlouva. Za prodlení mohou silné vnitropolitické spory ve Velké Británii, Francii, Dánsku a Německu o obsah smlouvy.
leden 1995
Čtvrté rozšíření
Finsko, Rakousko a Švédsko se stávají členy unie.
březen 1995
Začíná platit Schengenská úmluva
Hraniční kontroly zmizely mezi Belgií, Francií, Lucemburskem, Německem, Nizozemskem, Španělskem a Portugalskem.
říjen 1997
Amsterdamská smlouva
Po roce a půl práce je podepsána Amsterdamská smlouva, která mění některá pravidla fungování unie. Hlavní změny se týkaly vnitřní bezpečnosti unie: Rada EU dostala právo posuzovat dodržování lidských práv v členských zemích a dokumenty týkající se spolupráce v oblastech vnitra a justice se staly součástí práva unie. Evropská komise dostala více práv v oblastech zaměstnanosti, ochrany životního prostředí a sociálních záležitostí. Zároveň smlouva zavedla možnost prohlubování integrace pouze pro některé členy unie.
červen 1998
Založena Evropská centrální banka
Leden 1999
Euro se stává oficiální měnou
Euro se stává oficiální měnou v Belgii, Finsku, Německu, Francii, Lucembursku, Nizozemsku, Irsku, Itálii, Portugalsku, Rakousku a Španělsku, i když dále platily národní měny.
květen 1999
Začíná platit Amsterdamská smlouva
leden 2000
Přestávají platit národní měny zemí, které přijaly euro
prosinec 2000
Summit v Nice
Vrcholná schůzka představitelů členských zemí schválila doplnění Smlouvy o EU. Změny umožňují fungování unie po rozšíření. Nová smlouva například stanovuje počet poslanců jednotlivých zemí v Evropském parlamentu, sílu hlasu nových členských zemí při společných hlasováních apod. Zároveň se účastníci summitu dohodli, že unie bude mít ústavu, kterou vypracují zástupci členských zemí.
prosinec 2001
Laekenský summit
Summit rozodl, že ústavu unie vypracuje Konvent o budoucnosti EU. Text by měl formulovat základní principy unie, práva a povinnosti občanů a pravomoci jednotlivých orgánů unie. Summit stanovil, že členy Konventu budou zástupci vlád a parlamentů členských zemí, Evropského parlamentu, Evropské komise a poradních orgánů unie. Za ČR jsou členy Jan Zahradil (Poslanecká sněmovna), Josef Zieleniec (Senát) a Jan Kavan, později Jan Kohout (Ministerstvo zahraničních věcí).
28. února 2002
Začíná pracovat Konvent
Jeho předsedou je zvolen bývalý francouzský prezident Valéry Giscard d´Estaing. Členové Konventu jsou rozděleni do pracovních skupin, z nichž každá zpracovává určitou část textu.
10. července 2003
Konvent ukončil činnost
Členové Konventu schválili návrh ústavy unie. Text o 80 stranách vyvolal diskuse již při schvalování a některé členské státy ho odmítly. Ihned nato začala jednání o změnách návrhu.
prosinec 2003
Členské země odmítly návrh ústavy
Na summitu v Bruselu odmítli členové unie návrh ústavy, vypracovaný Konventem. jednání zablokovaly Španělsko a Polsko, které se nechtěly vzdát svých silných pozic při hlasování v Radě EU. Summit se však dohodl na společné obranné doktríně unie.
25. - 26.3. 2004
Členské země chtějí jinou ústavu
Ministři zahraničí 25 nynějších i budoucích členských zemí unie se dohodli, že ústava je nutná. Členové proto budou hledat přijatelný kompromis, který by měl být schválen do konce roku. Španělsko a Polsko již ústy svých premiérů projevily ochotu k ústupkům.
duben 2004
Unie vytvoří intervenční vojsko
Země unie se dohodly na vytvoření deseti jednotek o celkové síle 1500 mužů, které by mohly při vypuknutí humanitární krize zasahovat do deseti dnů kdekoliv na světě.

| zpět | tisk |

 
Copyright © ODS 2004 | webmaster | kontakt