Zpět na úvodní stránku
EU ve zkratce
Evropské instituce Evropské instituce
Rada Evropské Unie

Rada Evropské Unie

27. 4. 2004 | rubrika: Evropské instituce

Podobně jako v Evropské radě jsou zde zastoupeny členské státy EU, a to většinou na úrovni ministrů. Jejím hlavním úkolem je přijímat legislativní návrhy vzešlé z Komise. Rada se schází v různých složeních podle toho, jaké oblasti se její jednání týkají.

Někdy se této insitituci také říká Rada ministrů, či jen Rada. Rada ministrů je stejně tak jako Evropská rada reprezentantem národních zájmů v soukolí evropských institucí.

Program činnosti Rady EU je do velké míry dán obecnou strategií, kterou přijímá Evropská rada. Hlavní funkcí Rady EU je přijímat legislativní návrhy, které vzejdou z Komise.

Rada ministrů EU je orgánem, který prezentuje národní prvek v evropské politice, neboť je složen ze zástupců vlád jednotlivých členských zemí, většinou ministrů. To také přímo zvyšuje jeho politickou legitimitu. Zástupci vlád se setkávají v různých resortních formacích, aby politicky i odborně posoudili předložené právní návrhy. Struktura Rady tedy není stálá a pevně daná. Můžeme mluvit například o Radě ministrů zemědělství, Radě pro všeobecné záležitosti nebo Radě ministrů financí a hospodářství (tzv. Ecofin). Velká pozornost je upřena zvláště na Radu pro všeobecné záležitosti, která se schází přibližně jednou za měsíc a rozhoduje mimo jiné o společné bezpečnostní a zahraniční politice.

Dle povahy projednávané agendy se v Radě ministrů rozhoduje buď prostou většinou, kvalifikovanou většinou, nebo jednomyslným hlasováním. Jednomyslně se hlasuje o takzvané mezivládní agendě.

V současnosti nejvíce užívaným způsobem rozhodování je takzvaná „kvalifikovaná většina“. Hlasy jednotlivých států v něm mají různou sílu, jsou takzvaně váženy podle velikosti a počtu obyvatel. Poměr váhy hlasů jednotlivých zemí se po každém rozšíření mění a je velmi citlivou politickou otázkou, neboť se tak rozhoduje o politické síle jednotlivých zemí prosadit v rámci Rady svou vůli.

Rada EU má i omezené legislativní pravomoci. Může na základě svého návrhu požádat Komisi, aby vypracovala k příslušné problematice návrh evropské legislativní normy.

Výbor stálých zástupců- COREPER

Hlavním úkolem tohoto výboru je konzultacemi pomáhat jednotlivým národním reprezentacím v rámci Rady EU při posuzování legislativních návrhů. Stejně jako jednání Rady EU je rozčleněno podle odborných resortů, existují i v rámci COREPER jednotlivé resortní poradní výbory. Máme Výbor pro zemědělství, energetiku i otázky zaměstnanosti. Členy těchto výborů bývají velvyslanci i nižší diplomaté stálých misí členských zemí EU .

Zmatení pojmů

Rada EU (někdy také Rada ministrů či jen Rada) bývá často zaměňována nejen s Evropskou radou, ale i s Radou Evropy. Rada Evropy je ovšem instituce zcela nezávislá na EU. Byla založena v roce 1949 a její ambicí bylo skutečně původně hrát roli motoru evropské integrace. Politický a historický vývoj však tuto instituci odsunul mimo hlavní kolej evropského integračního procesu. Nyní se tato instituce, která také sídlí ve Štrasburku, zabývá spíše problematikou lidských práv a postavením národnostních menšin.

Internetové stránky Rady Evropské unie najdete na ue.eu.int

| zpět | tisk |

 
Copyright © ODS 2004 | webmaster | kontakt